Mixed White Paper Snowflakes

Mixed White Paper Snowflakes 30-40cm