White Satin

White Satin Table Overlay 1.2m x 1.2m